Section 143(1) of Income Tax Act, 1961 (2023)

Section 143(1) of Income Tax Act, 1961 (1)I den här artikeln

9 min

Artikelinnehåll

 1. Underrättelse enligt 143 § 1 mom. i inkomstskattelagen
 2. Centraliserat bearbetningscenter
 3. Preliminär bedömning enligt 143 § 1 mom. i inkomstskattelagen
 4. Skäl för att få en antydan enligt 143 § 1 mom. i inkomstskattelagen
 5. Typ av justeringar enligt § 143(1):
 6. Tidsfristen för utfärdande av antydan u/s 143(1)
 7. Åtgärder som ska vidtas av den skattskyldige efter att ha mottagit en 143(1)
 8. Hur öppnar man information u/s 143 (1) mottaget på e-post?
 9. Vanliga frågor

Underrättelse enligt 143 § 1 mom. i inkomstskattelagen

För ett visst bedömningsår, när en deklaration har lämnats in av bedömaren, går den för handläggning till institutionen. När inkomstskatteavdelningen behandlar deklarationen skickar den en antydan till taxeringsmannen enligt 143 § 1 mom. Bedömaren kommer att få den på sin registrerade e-postadress.

En inkomstdeklaration lämnas av taxeringsmannen enligt 139 § eller enligt 142 § 1 mom. som görs på begäran av inkomstskatteavdelningen. Hela behandlingen sker i en datoriserad miljö och är fri från mänskliga ingrepp. Mjukvaran på plats kontrollerar redan flera kontroller under behandlingen av returen och informerar bedömaren vid eventuella avvikelser.

Section 143(1) of Income Tax Act, 1961 (2)

Scripbox Rekommenderad skattesparfond

Section 143(1) of Income Tax Act, 1961 (3)

Investera i Scripbox Tax Saver-fonder, få det bästa av två världar – skattesparande och långsiktig tillväxt.

Investera nu

DSP Tax Saver Fund (G)11,9%5Y CAGR
Mirae Asset Tax Saver Fund (G)13,4%5Y CAGR

Investera nu

Centraliserat bearbetningscenter

Enligt uppgifterna från inkomstskatteavdelningen, den 26 december 2020 har mer än 4,15 crore inkomstdeklarationer redan lämnats in för AY 2020-21. Med tanke på det stora antalet inlämnade returer är det mycket viktigt att behandla alla returer i tid och korrekt. Det är i detta skede det centraliserade bearbetningscentret kommer in i bilden.

Inkomstskatteavdelningen har fått befogenhet att skapa ett centraliserat behandlingscenter för returer. Målet är att fastställa vilken skatt som ska betalas och återbetala till skattebetalarna. CPC-centret i Bangalore behandlar deklarationer som lämnats in av taxeringsmannen utan någon inblandning från skattebetalaren eller jurisdiktionstjänstemannen. För att säkerställa snabb behandling av returer och tillhandahålla båda uppgifterna i tid.

När en deklaration har behandlats av avdelningen skickas en antydan till skattebetalaren. Informationen ger dem möjlighet att svara på avdelningen. Svaret kommer att vara mot en justering som CPC gör i antydan. Den skattskyldige måste svara på justeringen inom 30 dagar efter meddelandet. Vid misslyckande går avdelningen vidare och fortsätter med justeringarna.

Utforska vår artikel om hur du kontrollerarStatus för återbetalning av inkomstskattUppkopplad?

Preliminär bedömning enligt 143 § 1 mom. i inkomstskattelagen

När en skattebetalare lämnar in en deklaration, initierar CPC behandlingen på ett helt automatiserat sätt. CPC gör olika kontroller. Den gör också justeringar för eventuella räknefel, ett felaktigt påstående, underrättelser om utgifter etc. i deklarationen. När detta är gjort validerar CPC de uppgifter som skattebetalarna lämnar till dem tillsammans med deras egna register. Post detta, COC skickar en antydan till skattebetalarna.

Följande är stegen för att behandla en retur:
 1. När en skattebetalare lämnar in en deklaration, beräknar avdelningen om den totala inkomsten eller förlusten och jämför med uppgifterna i slutet.
 2. CPC genererar en antydan som den delar med skattebetalaren. Den består av två kolumner, en är uppgifterna som tillhandahålls av skattebetalaren och den andra är uppgifterna enligt avdelningen. Den visar jämförelsen mellan skattebetalarens totala inkomst och fordringar med avdelningens.
 3. Avdelningen speglar sedan justeringarna på antydan. Detta hjälper till att beräkna den slutliga skatt som ska betalas eller återbetalas som den delar med skattebetalaren.
 4. Skattebetalaren får en upplysning om eventuella justeringar som görs i deras deklaration. Den skattskyldige kan också lämna svar på gjorda justeringar.
 5. En antydan förbereds och skickas till bedömaren. Följande är de olika typerna av antydningar:
 • Intimation utan efterfrågan och ingen återbetalning. Detta händer i ett fall där deklarationen som lämnas in av skattebetalaren accepteras av avdelningen. I detta fall krävs inga ytterligare åtgärder från skattebetalarens sida.
 • Intimation avgör efterfrågan. Denna typ av antydan utfärdas vid eventuella justeringar som görs enligt § 143(1) på grund av en diskrepans i den ingivna skattedeklarationen och den totala skatteskulden som har kommit fram till.
 • Intimation bestämmer återbetalning. Denna typ av antydan utfärdas i ett fall där eventuell skatt eller ränta befinns kunna återbetalas till den skattskyldige när ingen avvikelse inte hittas i deklarationen.

Skäl för att få en antydan enligt 143 § 1 mom. i inkomstskattelagen

Så fort ett e-postmeddelande kommer från inkomstskatteavdelningen finns det alltid en känsla av brådska. Dessutom finns rädslan för att betala mer skatt i skattebetalarnas sinne. Medan ett fåtal av dem får lättnad vid skatteåterbäring. Vissa av skattebetalarna står inför ytterligare ansvar. Det finns några skäl till varför en antydan enligt § 143(1) i inkomstskattelagen genereras:

 1. Den skatt som betalas av den skattskyldige överstiger vad de faktiskt var skyldig att betala enligt bestämmelserna i lagen. Intyget kommer att nämna beloppet för skatteåterbäring. Om återbetalningsvärdet är över Rs. 100,- så betalas återbetalningen ut till den skattskyldige. Återbetalningsvärden under Rs. 100 kommer inte att betalas ut.
 2. den skattskyldige har betalat skatt som är kortbetald enligt hans faktiska ansvar. Antydan kommer att återspegla saldobeloppet som måste betalas av skattebetalaren. Detta kommer att inkludera det faktiska ansvaret tillsammans med räntekomponenten.
 3. En enkel notis anger att skattedeklarationerna ligger i linje med den beräkning som taxeringsmannen gjort. I det här fallet krävs inte att en specifik antydan delas med taxeringsmannen.

Typ av justeringar enligt § 143(1):

När en deklaration lämnas av den skattskyldige enligt 139 §, om någon ränta eller skatt påträffas förfallen, skickas en antydan till taxeringsmannen. Detsamma gäller om någon återbetalning ska betalas till taxeringsmannen. Detta sker i ett fall där den skatt som redan betalats av den skattskyldige är större än vad denne var skyldig att betala.

Avsnitt 143(1) i inkomstskattelagen föreskriver beräkning av den totala inkomsten för en taxeringsskyldig efter att ha gjort följande justeringar:

 1. Eventuella aritmetiska fel i den inlämnade returen.
 2. Ett felaktigt påstående, om sådant felaktigt påstående framgår av någon information i returen.
 3. Underlåtelse av yrkad förlust om en deklaration från föregående år för vilken kvittning yrkas lämnats efter återlämnandets förfallodag.
 4. Underlåtelser av utgifter som anges i revisionsberättelsen men som inte beaktas vid beräkning av den totala inkomsten.

Innan sådana justeringar görs får den bedömande en chans att svara på de ändringar som föreslås av institutionen.

Tidsfristen för utfärdande av antydan u/s 143(1)

Enligt bestämmelserna i 143 § 1 mom. ska en antydan skickas till taxeringsmannen inom ett år från räkenskapsårets utgång. Räkenskapsårets slut är från det år då deklarationen lämnas in. Till exempel: skattebetalaren lämnar in en deklaration för räkenskapsåret 2019-20 i augusti 2019. En antydan kan skickas när som helst fram till den 31 mars 2021.

Om en skattskyldig i ett fall inte får någon antydan inom denna period, betyder det helt enkelt följande:

 1. inga justeringar har gjorts i den deklaration som den skattskyldige lämnar
 2. ingen förändring av skattskyldighet/återbäring
 3. ett erkännande som lämnas in i sig anses vara en antydan enligt § 143(1).

Åtgärder som ska vidtas av den skattskyldige efter att ha mottagit en 143(1)

När den skattskyldige får en antydan från inkomstskatteavdelningen bör den skattskyldige granska vissa viktiga aspekter av deklarationen. Detta inkluderar uppgifter som lämnas i returen. Till exempel - inkomstuppgifter, räkenskapsår,PANORERA, adress, taxeringsår för vilket kallelsen har utfärdats m.m.

Efter att ha gått igenom antydan kan skattebetalaren identifiera och verifiera de misstag som gjordes vid tidpunkten för inlämningen. Skattebetalaren kan lämna en reviderad deklaration genom att logga in på inkomstskattens webbplats. Skattebetalaren kanske inte hittar några fel i deklarationen eller inte håller med om de justeringar som föreslås av CPC. Här kan den skattskyldige lämna in en onlinerättelse enligt 154 §.

Om den skattskyldige inte är nöjd med behandlingen av rättelsen som lämnats in enligt avsnitt 154, kan den skattskyldige lämna in ett klagomål online eller kontakta taxeringsmannen. Vid överenskommelse med justeringarna kommer den skattskyldige att betala tilläggsskatten tillsammans med ränta. Detta kan göras genom en online-challan-betalning. I det här fallet måste den skattskyldige välja "Skatt vid ordinarie taxering (400)" under typ av betalning i challan.

Hur öppnar man information u/s 143 (1) mottaget på e-post?

Beskedet som den skattskyldige får via e-post kommer att vara en lösenordsskyddad fil. Lösenordet för att öppna filen är PAN med gemener tillsammans med födelsedatum. Till exempel, om PAN är ABCDE1234F och födelsedatumet är 5 augusti 1988, kommer ett lösenord att vara abcde1234f05081988.

Vanliga frågor

Är antydan enligt 143 § första stycket ett bedömningsföreläggande?

Anmälan u/s 143(1) är en antydan och inte ett bedömningsföreläggande. Det är ett automatiskt svar som skickas av avdelningen efter en preliminär bedömning av deklarationen som lämnats in av skattebetalaren.

Kan jag lämna in en reviderad deklaration efter att ha fått besked enligt § 143 (1)?

En skattskyldig kan lämna en reviderad deklaration redan innan antydan har genererats. Detsamma kan göras genom att gå till inkomstskattens webbplats och lämna in deklarationen enligt 139 § 5 st.

Vad händer om jag inte får min information enligt paragraf 143(1) även efter utgången av ovan angivna period?

I ett fall där ingen antydan har mottagits av den skattskyldige även efter utgången av den angivna perioden på 1 år, ska bekräftelsen av deklarationen anses vara antydan i ett fall där inget belopp ska betalas av eller återbetalas till, taxeringsmannen och där ingen justering har gjorts.

Jag får ett meddelande om krav enligt avsnitt 143(1) om att betala ett belopp på 5000 Rs. Vad ska jag göra?

Om den skattskyldige går med på skattekravet kan de gå vidare och betala restskatten. Om den skattskyldige inte går med på de justeringar som gjorts av avdelningen, kan de gå vidare och lämna in en rättelse enligt 154 §. Om den skattskyldige inte är nöjd med behandlingen av rättelsen som lämnats in enligt 154 §, kan den skattskyldige också lämna in en ansökan ett klagomål online eller kontakta bedömaren.

Utforska: 43B §

FAQs

Section 143(1) of Income Tax Act, 1961? ›

A tax notice under Section 143(1) of the Income Tax Act can be issued to begin a summary assessment without calling the taxpayer. Section 143(1) notices are issued based on computerized processing of tax returns without any human interface.

What is Section 143 1 of Income Tax Act 1961? ›

Every taxpayer, be it filing an original or a belated return, will get an intimation from the income tax department under section 143 (1) of the Income Tax Act, 1961. It is to inform the taxpayer that the department has processed their return.

How do I get intimation under section 143 1? ›

Income Tax Department
 1. Go to the 'My Account' menu and Click 'Service Request'. Select the 'Request Type' as 'New Request', Select the 'Request Category' as 'Intimation u/s 143(1)154/16(1)/35' and Click 'Submit'
 2. Enter the following details: Return Type. Assessment Year. Category (Intimation u/s 143(1)) ...
 3. Click 'Submit'

How to view 143 1 online? ›

Steps to download Intimation under Section 143(1)

Login to the income tax website using valid credentials. On the next screen, the taxpayer can view details of each step of ITR filing. If the status is 'Processed', there is an option to download a copy of the intimation. Click on Download Intimation Order.

What is Section 1431 A demand? ›

Section 143(1)(a): Communication of Proposed Adjustment

A communication for such an adjustment under Section 143(1)(a) is sent to taxpayers wherein there is a mismatch of the income/deductions/exemptions reported in the Income Tax Return and in the income/deductions/exemptions as shown in the Form 16.

How to resolve 143 1? ›

To respond to an income tax notice under Section 143(1), follow the steps below: Step 1: Log in to your account on the Income Tax Department E-Filing website. Step 2: Click on the E-Proceedings tab and select E-Assessment/Proceedings. Step 3: Select Prima Facie Adjustment u/s 143(1)(a).

What is the limitation of 143 1? ›

Time-limit

Assessment under section 143(1) can be made within a period of 9 months from the end of the financial year in which the return of income is filed.

What is as per section 143? ›

143. Punishment. —Whoever is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

Can we revise return after processing? ›

The good news is that a revised return can be filed even if your return has been processed. Revised return can be filed online under Section 139(5).

How do you respond to notice under 143 2 of Income Tax Act? ›

When you receive the notice u/s 143(2), you must produce all documents supporting the deductions, exemptions, allowances, reliefs, and other claims made while filing the returns. You must provide proof related to all your income sources. The assessing officer does a detailed enquiry.

What happens if you don't respond to 143 1? ›

Section 143 (1)

A tax notice u/s 143 (1) is an intimation letter sent by the AO. Suppose a taxpayer fails to respond to a notice under section 143 (1) within the required time. In that case, the Income Tax Return (ITR) will be processed after making the necessary adjustments mentioned in the income tax notice.

What is the meaning of intimation under section 143 1? ›

After an income tax return (I-T return) has been filed, the tax department sends an intimation under section 143(1) to highlight any discrepancy that might arise from a lower tax paid than what was meant to be paid. In case of a lower tax paid, the tax payer is meant to pay the balance amount and resolve the issue.

What happens after 143 1? ›

In case you agree with the tax amount payable or the amount of refund due, You would be required to pay the amount of outstanding taxes, or you will simply receive the amount of refund shown in the intimation u/s 143(1).

What is violation of section 143? ›

(15) If any auditor, cost accountant or company secretary in practice do not comply with the provisions of sub-section (12), he shall be punishable with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees.

What is 142 1 and 143 2 of income tax Act? ›

This notice is basically sent after notice u/s 142(1) has already been sent. It means AO was not satisfied with the produced documents or may be AO has not received any documents. If you get Notice under Section 143(2) it means your return has been selected for detailed scrutiny by your Assessing Officer.

What does section 143 say? ›

143. Punishment. —Whoever is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

What is Section 142 1 of the Income Tax Act, 1961? ›

Notice under section 142(1) of the Income Tax Act, 1961 is to call for further details and documents from the assessee after filing the return. This notice can also be sent to require him to file his return where he has not yet furnished it. This notice is issued when information is missing from the taxpayer's end.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 26/11/2023

Views: 6192

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.